JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om Förvaltningsrätten i Umeå

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol. Domstolens uppgift är att pröva myndighetsbeslut som överklagats av enskilda medborgare, dvs. att avgöra tvister mellan myndigheter och enskilda.

 Vilka typer av mål förekommer?

I förvaltningsrätten förekommer drygt 500 olika måltyper. Bland de vanligaste finns beslut som fattats av Försäkringskassan, skatteverket eller de olika kommunernas socialtjänst. Bland de vanligare finns också mål som handlar om psykiatrisk och rättspsykiatrisk tvångsvård, tvångsvård av ungdomar och av missbrukare. Andra måltyper är t.ex. polismyndigheternas beslut om vapen, Transportstyrelsens beslut om körkort och Länsstyrelsens beslut om djurhållning.

 Vilka arbetar här?

I förvaltningsrätten arbetar ordinarie domare. En av dem, lagmannen, är också domstolens chef. De övriga ordinarie domarna är tre rådmän. De utses av regeringen och är helt självständiga i sitt dömande. Icke ordinarie domare är fiskaler som är yngre jurister som genomgår domarutbildning där tjänstgöring på en förvaltningsrätt ingår. Härutöver arbetar vid domstolen föredragande, notarier, domstolssekreterare samt administrativ personal. I den dömande verksamheten deltar också nämndemän. Nämndemännen är inte jurister utan lekmän. De utses för en viss period av Västerbottens läns landsting.

 Skriftlig handläggning och muntlig förhandling

Handläggningen av målen är normalt skriftlig, dvs. målen avgöras på handlingarna. Domstolen kan dock besluta att målet ska avgöras efter muntlig förhandling. I vissa fall är muntlig förhandling obligatorisk om en part begär det.

Vem dömer?

I de flesta fall avgörs målen av juristdomaren och tre nämndemän, antingen efter föredragning eller efter muntlig förhandling. Vissa mål kan avgöras av en juristdomare ensam också det antingen efter föredragning eller efter muntlig förhandling.  

Hur överklagas förvaltningsrättens domar?

Förvaltningsrättens domar kan överklagas till Kammarrätten i Sundsvall. Vilka tidsfrister som gäller framgår av en bilaga till domen. Kammarrättsdomar överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, som finns i Stockholm.

Länk till Kammarrätten i Sundsvalls hemsida.
Senast ändrad: 2018-05-31