JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Partsinsyn

Partsinsyn innebär att den som är part i ett mål har rätt till insyn i handläggningen av målet. Sekretess kan inte hindra en part från att ta del av handlingar och material i målet eller ärendet.

Om det finns sekretessbelagda uppgifter i handlingarna eller materialet, som av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse inte får röjas, kan parten dock inte kräva att få del av dessa uppgifter. I sådana fall är myndigheten skyldig att lämna upplysningar om vad materialet innehåller, så att parten kan ta tillvara sin rätt i målet. För att myndigheten ska kunna lämna ut dessa upplysningar krävs att det inte finns risk för att det intresse som sekretessen skyddar kan skadas.

Sekretess hindrar aldrig part från att ta del av dom eller beslut i målet eller ärendet. Sekretess begränsar inte heller en parts rätt att få del av alla omständigheter som läggs till grund för avgörande av mål eller ärende.
Senast ändrad: 2015-03-09