JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skriftlig handläggning

När du har överklagat ett myndighetsbeslut till förvaltningsrätten blir den beslutande myndigheten din motpart. Den beslutande myndigheten ska i samband med att den skickar in ditt överklagande till förvaltningsrätten bifoga myndighetens akt, det vill säga handlingarna som myndigheten  har haft tillgång till vid sitt beslutsfattande.

För att förvaltningsrätten ska kunna pröva målet måste det bli tillräckligt utrett. Det sker oftast genom en skriftlig handläggning. Hur handläggningen går till beror på vilken typ av fråga som ska behandlas och vilket material som finns sedan tidigare. I regel handlar det om att rätten begär in svar från dig eller myndigheten över de handlingar som ni har skickat in.

Den som ska svara ska göra det skriftligen, om inte rätten beslutat att svaret får lämnas vid en muntlig förhandling. I svaret ska parten tala om sin inställning, det vill säga om han eller hon medger eller nekar till det som begärs i överklagandet. Parten ska också ange skälen för sin inställning och vilka bevis som åberopas. När svaret kommit in sänder domstolen i regel det till dig som överklagat beslutet; antingen för att du ska yttra dig över svaret eller bara för din kännedom. Denna skriftväxling pågår tills målet är så väl utrett att det är färdigt för avgörande.

Du som överklagat ett beslut kan alltid på eget initiativ skicka in underlag till förvaltningsrätten. Du behöver dock inte skicka in underlag som du redan skickat in till den myndighet som fattat det överklagade beslutet. Dessa handlingar har förvaltningsrätten tillgång till. 

När en ansökan kommer in till förvaltningsrätten skickas den vidare till dig som berörs och du får tillfälle att yttra dig. Skriftväxlingen sker sedan på samma sätt som vid ett överklagande.
Senast ändrad: 2015-03-04

Ska jag komma till domstolen?

Oftast blir det ingen förhandling i förvaltningsrätten, utan målet avgörs genom att domstolen beaktar och bedömer de omständigheter som framgår av den skriftliga utredningen.