JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Muntlig förhandling i förvaltningsrätten

Oftast blir det ingen förhandling i förvaltningsrätten, utan målet avgörs genom att domstolen beaktar och bedömer de omständigheter som framgår av den skriftliga utredningen. Men en muntlig förhandling kan hållas på initiativ antingen av domstolen eller av part i målet.

Muntlig förhandling äger nästan alltid rum i mål som handlar om psykiatrisk tvångsvård och tvångsvård av missbrukare och unga. Förvaltningsrätten kan även hålla muntlig förhandling i andra mål, om det kan vara till fördel för utredningen.

I utlännings- och medborgarskapsmål hålls ofta muntlig förhandling, exempelvis i mål som rör ansökan om asyl.

I mål om socialförsäkring (till exempel rätten till sjuk- eller föräldrapenning), mål enligt socialtjänstlagen (rätt att få olika typer av bidrag) och skattemål är det inte vanligt att förvaltningsrätten håller muntlig förhandling.

Syftet med den muntliga förhandlingen är att den ska komplettera den skriftliga handläggningen så att målet blir så väl utrett som möjligt. Rättens beslut grundar sig på både den skriftliga utredningen och det som kommer fram vid förhandlingen.

Vilka kommer till förhandlingen?

Till den muntliga förhandlingen kallar domstolen parterna och deras eventuella ombud eller offentliga biträden (jurist som tar tillvara partens intressen i målet), vittnen och sakkunniga samt tolk, om det behövs. En muntlig förhandling är offentlig, om inte förvaltningsrätten beslutar att den ska hållas inom stängda dörrar (det vill säga att allmänheten inte ska ha tillträde till förhandlingen). I mål som handlar om tvångsvård är det vanligt att domstolen beslutar om stängda dörrar.

Även i mål som rör ansökan om asyl förekommer det att förhandlingen hålls inom stängda dörrar. Det är för att skydda den enskilda personen där det förekommer uppgifter om den enskildes förhållanden, exempelvis uppgifter om förföljelse, tortyr m.m.

Domarna är oftast fyra - en juristdomare (som är ordförande) och tre nämndemän. Ordföranden leder förhandlingen och ser till att oklara punkter blir klargjorda. Alla fyra domarna har rätt att ställa frågor.

Hur går det till i rättssalen?

 • Målet ropas på och alla berörda parter och vittnen kallas in i rättssalen.
 • Ordföranden kontrollerar att alla som kallats till förhandlingen har kommit. Om någon inte kommer, måste förhandlingen i allmänhet ställas in. Detta behöver dock inte betyda att förhandlingen inte blir av eftersom domstolen kan kalla till en ny förhandling. För att vittnen inte ska påverkas av det som sägs i rättssalen, får de sedan vänta utanför rättssalen tills de blir inkallade för att vittna.
 • Rätten beslutar i vissa fall om stängda dörrar, vilket innebär att allmänheten och andra som inte är direkt personligt berörda inte får vara närvarande i rättssalen.
 • Ordföranden inleder förhandlingen.
 • Sökanden/klaganden beskriver sin begäran (yrkande) och sina grunder.
 • Motparten ger sin syn på saken.
 • Sökanden får utveckla grunderna för sin talan utöver det som kommit fram i den skriftliga utredningen.
 • Motparten får utveckla grunderna för sin inställning.
 • Eventuella vittnen och sakkunniga förhörs. De får normalt avlägga ed och digitala ljudinspelningar görs av förhören. Inspelningarna blir som regel sekretessbelagda om förhandlingen hålls inom stängda dörrar. Det innebär att det bara är de som är direkt berörda av målet som kan få tillgång till dem.
 • Parterna slutför sin talan.
 • Parterna begär ersättning för kostnader i samband med den muntliga förhandlingen.
 • Förhandlingen förklaras avslutad med att ordföranden talar om när och hur domen kommer att meddelas.

I vår animation kan du se hur en muntlig förhandling kan gå till. Visa animationen (öppnas i nytt fönster).
Senast ändrad: 2015-03-04

Kan jag få ersättning?

Om du som part kallas till en muntlig förhandling i förvaltningsrätt kan du endast i undantagsfall få ersättning från staten och då enbart för resekostnad och uppehälle. Om du är vittne har du rätt till ersättning för resekostnad, uppehälle och förlorad inkomst. Oftast frågar ordföranden om du har haft några kostnader som du vill ha ersättning för. Vänd dig till förvaltningsrätten om du har frågor om ersättningar av olika slag.

Här hittar du mer information till dig som är klagande i förvaltningsdomstol.